Kamis, 27 Februari 2014

BEDO BAHASA

Ing ngisor iki, ana tuladhane tembung ing macem-macem basa

  • Bahasa Indonesia: "Maaf, saya mau tanya rumah Kak Budi itu, di mana?"
 
  1. Ngoko kasar: “Eh, aku arep takon, omahé Budi kuwi, nèng ndi?’
  2. Ngoko alus: “Aku nyuwun pirsa, dalemé mas Budi kuwi, nèng endi?”
  3. Ngoko meninggikan diri sendiri: “Aku kersa ndangu, omahé mas Budi kuwi, nèng ndi?” (ini dianggap salah oleh sebagian besar penutur bahasa Jawa karena menggunakan leksikon krama inggil untuk diri sendiri)
  4. Madya: “Nuwun sèwu, kula ajeng tanglet, griyané mas Budi niku, teng pundi?” (ini krama desa (substandar))
  5. Madya alus: “Nuwun sèwu, kula ajeng tanglet, dalemé mas Budi niku, teng pundi?” (ini juga termasuk krama desa (krama substandar))
  6. Krama andhap: “Nuwun sèwu, dalem badhé nyuwun pirsa, dalemipun mas Budi punika, wonten pundi?” (dalem itu sebenarnya pronomina persona kedua, kagungan dalem 'kepunyaanmu'. Jadi ini termasuk tuturan krama yang salah alias krama desa)
  7. Krama lugu: “Nuwun sewu, kula badhé takèn, griyanipun mas Budi punika, wonten pundi?”
  8. Krama alus “Nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa, dalemipun mas Budi punika, wonten pundi?”

Kapethik saka :
http://id-yo.ayobai.com/2013/02/mengenal-sejarah-bahasa-jawa.html

Rabu, 26 Februari 2014

Ko Ja Se

Pas aku lagi browsing, ndak sengojo aku nemu iki,


Iku grup e wong jowo sak dunyo iki. "Status" e padha nganggo basa krama inggil.
Mugo-mugo iso awet sampek sok.

Poro konco ingkang dereng nggabung, monggo di like fanspage e
https://www.facebook.com/KoJaSe


PITUDUH LAN WEWALER

PITUDUH (Bimbingan)

"Pangeran nitahake sira iku lantaran biyungira, mula kudu ngurmati biyungira"
bahwa kita (manusia) itu diciptakan melalui seorang Ibu, oleh karena itu kita harus menghormati Ibu

"Sakbegja-begjane kang lali, luwih begja kang eling klawan waspada"
bahwa se untung-untungnya orang yang lupa, masih lebih untung orang yang selalu ingat dan waspada

"Sing sapa ora gelem gawe becik marang liyan, aja sira ngarep-arep yen bakal oleh pitulungan ing liyan"
bahwa barangsiapa yang enggan berbuat baik, jangan berharap akan mendapat pertolongan dalam perkara yang lain

"Rumangsa melu handarbeni. Wajib melu hanggondheli. Mulat sarira hangrasa wani"
merasa ikut memiliki, wajib ikut mempertahankan (bertanggung jawab), dan berani memawas diri
*pituduh iki didadekne semboyan Pangeran Mangkunegara III

"Enoma, bagusa, isih darah lan warasa kae yen kapinteran ora duwe, kucem raine, tanpa cahya, ora beda karo kembang randhu alas kang abang branang ora wangi ora barang"

kanggo pituduh liyane, monggo mampir teng mriki
http://taufanhidayat.wordpress.com/kejawen/

 
WEWALER (Larangan)

Aja sira deksura, ngaku luwih pinter tinimbang sejene
Aja seneng yen den alem, aja sengit yen den cacat
Aja gawe seriking atining liyan
Aja ngece wong ora duwe
Aja pisan nacat ing liyan, ora ana wong kang ora cacat
Aja lali piwulang kang becik

Kapethik saka :

Buku BUTIR-BUTIR BUDAYA JAWA

URUTAN LAN PRENAHE SADULUR

.:. URUT-URUTANE SADULUR


Urut-urutane Turunan
urut munggah : bapak ibu --> embah --> buyut --> canggah --> wareng --> udheg-udheg --> gantung siwur --> grepak senthe
urut mudhun : bapak ibu --> anak --> putu --> buyut --> canggah --> wareng --> udheg-udheg --> gantung siwur --> grepak senthe

.:. PRENAHE SADULUR
sadulur : bocah (wong) kang tunggal bapak ibu
sadulur misanan : sadulur tunggal embah; nakdulur
sadulur mindhoan : sadulur tunggal buyut
keponakan : anake sadulur tuwa utawa sadulur enom
putu : anake anak
putu keponakan : anake keponakan
paklik (paman) : adhine bapak utawa ibu (lanang)
buli (bibi) : adhine bapak utawa ibu (wadon)
pakdhe (uwa) : kangmase bapak utawa ibu (lanang)
budhe (uwa) : mbakyune bapak utawa ibu (wadon)
maratuwa : wong tuwane bojo
anak mantu : bojone anak
putu mantu : bojone putu
besan : wong tuwane mantu
ipe (ipar) : sadulure bojo
pripean : ipene sadulur
sadulur kuwalon : sadulur tunggal bapak seje ibu (tunggal ibu seje bapak)
anak angkat : bocah liya sing diakoni anak
sadulur asu : sadulur tunggal ibu (seje bapak)

Kapethik saka :
Abikusno. 1996. Pepak Basa Jawa. Surabaya: Express.

Kamis, 20 Februari 2014

TEMBANG DOLANAN

Tembang dolanan yaiku jinis tembang reripta gagrak anyar sing ora nganggo paugeran gatra-gatra, guru lagu-guru lagu, guru wilangan-guru wilangan, lan dhong dhing. Nanging, biasa ditembangaké déning bocah-bocah cilik, utamané ing padésan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancané lan bisa dibarengi wiramaning gendhing. Lumantar lagu dolanan, bocah-bocah dikenalaké bab sato kéwan, sato iwèn, thethukulan, tetanduran, bebrayan, lingkungan alam, lan sapanunggalanéKadhangkala tembang dolanan uga ditembangaké déning waranggana jroning swasana tinamtu ing pagelaran wayang kulit.

Iki kaca kanggo ngumpulake syair tembang dolanan utawa tembang sing kerep diunekke bocah-bocah.

    * Cublak-cublak suweng

    * Gajah gajah

    * Gambang Suling

    * Gundhul Pacul

    * Jamuran

    * Jaranan

    * Kidang Talun

    * Kupu Kuwi

    * Lir Ilir

    * Menthok Menthok

    * Padhang Bulan

    * Pitik Tukung

    * Suwe Ora Jamu

    * Te Kate Dipanah

    * Jothang alang-alang


Kapethik saka :